توپ های pendy ball

alizadeh

سینماتیک کاربردی سینتیک کاربردی FBL روی درمان بیماری تمرکز نمیکند و همچنین به عنوان یک بیماری درمان نمیشود،

بلکه بر هدف بازسازی رفتار جنبشهای اقتصادی و برنام هریزی مجدد حرکات انحرافی است. با توجه به این دیدگاه، تمرینات آونگ همچنین می تواند به درمان ساختارهای مختلف کمک کند. بسته به محدودیت های عملکردی، می توان از تمرین های مختلف آونگ برای پیدا کردن یک ورزش موثر استفاده کرد که به صورت انفرادی به انحراف استاتیک، بدن یا وضعیت بستگی دارد. ایده سینماتیک کاربردی برای استفاده از توپ برای ایجاد واکنش های تعادلی نیز در این قسمت گنجانده شده است، به جز اینکه Pendyball یک تعادل ناپایدار بیشتر فراهم می کند، که به نوبه خود بدان معنی است که نیروی بیشتری باید برای ایجاد ثبات در توپ استفاده شود.
از آنجایی که تمرکز درمان برای یک بیمار، خود انضباط نیست، اما دستیابی به یک نگرش اقتصادی و حرکت بیمار، Pendyball را می توان در عصب شناسی و زنان و همچنین در اطفال، جراحی، ارتوپدی یا طب داخلی استفاده کرد.
استفاده از توپ پاندولی در اندام فوقانی چند وجهی است. بنابراین، عملکرد پشتیبانی می تواند به کار گرفته شود و همچنین بهبود هماهنگی عضلات بازو و دست. برای چرخاندن پاندول به طور مساوی در کنار دیواره داخلی توپ، نیاز به درجه بالایی از تمرکز و همچنین توانایی های عضلانی و هماهنگ وجود دارد.
وزشکاران اغلب بر روش آموزشی جامع تمرکز می کنند. Pendyball همچنین برای یک تمرین کاربردی مناسب است. با توجه به تعادل فوق العاده اما همچنین نیاز به ثبات، Pendyball را می توان در ورزشگاه و یا در آموزش شخصی استفاده می شود. اما همچنینبرای کارآموزان تنها و یا به عنوان یک مدار آموزش در تیم از Pendyball ارائه می دهد انواع استفاده می کند. با توجه به دوز دلخواه، تمرینات می توانند تغییرات پیچیده سخت افزاریرا گسترش دهند.

Coxo‐stability

Coxo‐stability:
اتصالات و عضلات درگیر: Coxofemoral (مفصل توپ و سوکت) با عضلات اصلی زیر است: تانسور Fasciae Latae ؛ عضلات پکتیون، گراسیلیس و آدودور برای تزریق؛ عضله ایلیوپوس برای ضد ضربه عضلات شکمبه برای اتساع مجدد

موقعیت: ایستادن، PendyBall  را زیر زانوی خود قرار دهید تا جایگزین شود و پای خود را و به عنوان یک تکیه گاه عمل دهید. پس از آن پاها خم می شوند و زانو پا پیچیده شده، دقیقا روی آن قرار می گیرد .حالت عمودی به قطر توپ به کف می رود. پا با پا بر روی زمین در تمام زمان ها کمی خم می شود این کار با نگهداری روی دیوار برای حمایت و سخت تر شدن آن آسان تر است و شما به هیچ چیز دست نزنید
اجرای تمرین: حرکت چرخشی آونگ داخل توپ را ایجاد کنید، ابتدا در جهت ۳۰ “۴۵-” ، سپس با فشار بیشتر توقف آونگ و ایجاد آونگ چرخش در جهت مقابل نوع پاندیبل LEDRAGOMMA ORIGINAL هر دو ۲ کیلوگرم و ۴ کیلوگرم مورد استفاده است.

پایداری استخوان:
اتصالات و عضلات درگیر: femur-patella-tibia (طبقه بندی سخت) با عضلات اصلی زیر است:
عضلات شکمی متوسط و جانبی، عضلات شکمبه، عضله فک پایین دو طرفه، Semitendinosus و عضله Sememembranosus، عضله Popliteus.
موقعیت: ایستادن، PendyBall را  زیر زانوی خود قرار دهید تا جایگزین شود پای خود را به عنوان یک تکیه گاه عمل می کند. پایه سپس خمیدگی (حداکثر ۹۰ درجه و نه‌بیشتر) و پا باید دقیقا بر روی صفحه ی عمودی که از طریق قطر به طبقه اجرا می شود قرار گیرد. پای با پا روی زمین باید در هر زمان کمی خم شود. این کار با نگه داشتن روی دیوار برای انجام دادن آسان تر است .پشتیبانی و دشوار تر خواهد بود اگر شما به هر چیزی نگه دارید.
اجرای تمرین: حرکت چرخشی آونگ داخل توپ پاندولی را ایجاد کنید، ابتدا در ۳۰ “۴۵-” جهت، سپس با فشار بیشتر توقف آونگ و ایجاد آونگ چرخش در جهت مقابل باشد.
نوع پاندیبل توسط LEDRAGOMMA ORIGINAL 2کیلوگرم توپ توصیه می شود.

Shoulder‐stability1

Shoulder‐stability

ثبات شانه :
اتصالات و عضلات درگیر: scapulohumeral (مفصل توپ و سوکت) با عضلات اصلی زیر است: Supraspinatus، Infraspinatus، و عضلات ترئوس مینور، عضله دلتای، عضلات گردن.
موقعیت: در موقعیت نشسته و یا با پاها گسترش یافته است (برای حفظ لگن پایین تر) قرار دادن PendyBall در مقابل شما، سپس یک دست (یا مشت) در حالت عمودی در حال اجرا از طریق قطر PendyBall Ledragomma دست خود را نگه دارید دست با استفاده از یک فشار معین بر روی توپ پاندولی گسترش یافته است. به طور خاص، با جدا‌کردن پاها، مطمئنا با قرار دادن هسته، یک موقعیت خوب ستون فقرات را حفظ می کنید.
اجرای تمرین: ایجاد حرکت چرخشی آونگ در داخل PendyBall Ledragomm ابتدا در جهت ۳۰ “-۴۵″، سپس با فشار بیشتر متوقف کردن آونگ و آداپتور را در جهت مخالف چرخانده.

پایداری لگن۱:
مفصل و عضلات شامل: مفصل ساکرولیاك (آرترو دی دی)، ناحیه لومبوسكارال ستون فقرات (مفصل آرترولیمی)با عضلات اصلی زیر: عضلات Pectineus، Gracilis و Adductor برای adduction؛ چهارگوشه لگن ،عضلات دیواره شکم
موقعیت: PendyBall Ledragomma را تحت بدن در موقعیت ایستاده قرار دهید و آن را با زانو فشار دهید، پاها را کمی خم کنید (با امکان تغییر زاویه کار زانو).
اجرای تمرین: ایجاد حرکت چرخشی آونگ در داخل PendyBall Ledragomma ابتدا در جهت ۳۰ “۴۵-“، سپس با فشار بیشتر و متوقف کردن آونگ و آداپتور را در جهت مخالف چرخانده.
نوع پاندیبل LEDRAGOMMA ORIGINAL: هر دو ۲ کیلوگرم و ۴ کیلوگرم مورد استفاده است.

Pelvic‐stability 2

پایداری لگن۲:
مفصل و عضلات شامل: مفصل ساکرولیاك (آرترو دی دی)، ناحیه لومبوسكارال ستون فقرات (مفصل آرترولیمی)
با عضلات اصلی زیر: عضلات Pectineus، Gracilis و Adductor برای adduction؛ عضلات لگن و دیواره شکم
موقعیت: در موقعیت نشسته، PendyBall Ledragomma را در مقابل بدن در یک فاصله ای که اجازه می دهد شما را به نگه داشتن و فشار توپ با پاها (به عنوان بخشی از بدن شناخته شده). نگاه داشتن مفصل زانو کمی خم شده است، آرنج روی زمین استوار است تا از تنش بیش از حد در ستون فقرات کمری جلوگیری شود. موقعیت به دست آمده، نیمه راه بین نشستن و دراز کشیدن، امکان انجام دادن را فراهم می کند
اجرای تمرین: ایجاد حرکت چرخشی آونگ در داخل PendyBall Ledragomma ابتدا در جهت ۳۰ “۴۵-“، سپس با فشار بیشتر متوقف کردن آونگ و آداپتور را در جهت مخالف چرخانده.
نوع پاندیبل توسط LEDRAGOMMA ORIGINAL : هر دو ۲ کیلوگرم و ۴ کیلوگرم مورد استفاده است.

پایداری آرنج ۱:
مفاصل و عضلات درگیر: humeroradial (مفاصل پوسیدگی)، humeroulnar (ginglymus زاویه ای)، رادیولنار (ginglymus جانبی) با عضلات اصلی زیر است: عضله Triceps brachii، Brachioradialis، عضلات شعاعی.
موقعیت: PendyBall Ledragomma باید در مقابل قرار داده شده، فرد در حالت یک نشسته موقعیت با پاها یک عرض شانه را از هم جدا کنید. زاویه بین بازو و ساعد باید نزدیک باشد ۹۰ درجه، و نه کمتر. برای عمل جراحی عضله رادیال، دست را با دست نخاعی باز کنید .PendyBall Ledragomma دقیقا در حالت عمودی در حال اجرا ازطریق PendyBall Ledragomma به کف. سپس Ledragomma فشار کمتری روی PendyBall اعمال کنید
اجرای تمرین: ایجاد حرکت چرخشی آونگ در داخل PendyBall Ledragomma ابتدا در جهت ۳۰ “۴۵-“، سپس با فشار بیشتر متوقف کردن آونگ و آداپتور را در جهت مخالف چرخانده.
نوع پاندیبل توسط LEDRAGOMMA ORIGINAL  ۲کیلوگرم توپ توصیه می شود.

Elbow‐stability 2

پایداری آرنج۲:
مفاصل و عضلات درگیر: humeroradial (مفاصل پوسیدگی)، humeroulnar (ginglymus زاویه ای)، رادیولنار (ginglymus جانبی) با عضلات اصلی زیر است: عضله Triceps brachii، Brachioradialis، عضلات شعاعی.
موقعیت: PendyBall Ledragomma باید در مقابل قرار داده شده، فرد در یک نشسته موقعیت با پاها یک عرض شانه را از هم جدا کنید. زاویه بین بازو و ساعد باید نزدیک باشد۹۰ درجه، و نه کمتر. برای عملکرد بیشتر عضله Brachioradial، این بار دست (بهتر اگر در یک بسته مشت)، در حالت خنثی (سبک چکش) به طوری که آن را براساس PendyBall Ledragomma اصلی دقیقا در هواپیما عمودی که از طریق قطر PendyBall Ledragomma اجرا می شود و سپس با استفاده از Ledragomma ، فشار کمی روی PendyBall اعمال شود.
اجرای تمرین: ایجاد حرکت چرخشی آونگ در داخل PendyBall Ledragomma ، ابتدا در جهت ۳۰ “۴۵-“، سپس با فشار بیشتر متوقف کردن آونگ و آداپتور را در جهت مخالف چرخانده.
نوع پاندیبل LEDRAGOMMA ORIGINAL 2 کیلوگرم توپ توصیه می شود.

 

برای مشاهده محصول و آشنایی کلیک نمایید.

 

سایز های توپ وزن ها و اندازه های متفاوت:

size-pendy-ball

دفتر مرکزی

تهران، یوسف آباد، خیابان 64
پلاک 15، طبـقه 4، واحـد 12

 

اطلاعات تماس

تلفـن : 02188622820
ایمیل : info[AT]tavanafza[DOT]com

عضویت در خبرنامه

کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت توان افزا بهبود می‌باشد